ZO STRETNUTIA SENIOROV CZ ECAV SOĽ...

ZO STRETNUTIA SENIOROV CZ ECAV SOĽ...

     V nedeľu (23.10.2022) popoludní o 15:00h. v ev. kostole v Soli začalo sa stretnutie seniorov nešpornými službami Božími, na ktorých slúžil br. zb. farár Ľ. Kubačka. V kázni sa prihovoril slovami z Písma Svätého: "Hľadajte Hospodina, a budete žiť..." Am 5,6a. Po kázni s. dozorkyňa Viera Ďorďovičová predniesla báseň zo svojej zbierky básní Cesta za svetlom - Staroba. Pieseň "Zvelebený buď" zaspievala Nela Krištová a na klavíri zahrala Rebeka Kubačková. Na organe hrala Eva Hajníková.  
     Po skončení služieb Božích stretnutie pokračovalo v Zborovom dome pri malom občerstvení a vzájomných rozhovoroch. 
     Vďaka Pánu Bohu za toto požehnané stretnutie.