ĎAKOVNÉ SLUŽBY BOŽIE - Pamiatka posvätenia chrámu - 13.11.2022 / Hlinné…

ĎAKOVNÉ SLUŽBY BOŽIE - Pamiatka posvätenia chrámu - 13.11.2022 / Hlinné…

    V 22. nedeľu po Svätej Trojici sa slúžili služby Božie, v rámci ktorých sme Pánu Bohu ďakovali za Jeho pomoc pri oprave exteriéru kostola. Na službách Božích slúžili s. farárka Z. Kubačková a br. biskup VD ECAV Peter Mihoč, ktorý bol aj slávnostným kazateľom. V úvode služieb Božích sa prihovorila s. dozorkyňa Viera Ďorďovičová, po kázni zaspievali: 2 piesne zborový spevokol a mládežnícku pieseň Nela Krištová. Na organe hrala Rebeka Kubačková a na flaute Lea Kubačková. 
     Vďaka Pánu Bohu za požehnané služby Božie, ďakujeme rodine Nemčíkovej za poskytnutie internetu k živému prenosu, ďakujeme technickému tímu, všetkým ktorí pomohli pri príprave i počas služieb Božích. SOLI DEO GLORIA…
Foto - Nina Mihočová